Lankomumas

Straipsnių peržiūros
439487

Informacija

2014 m. lapkričio 10 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1030 akredituota Vilkijos žemės ūkio mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa, bendrojo ugdymo skyrius įgavo gimnazijos skyriaus statusą.

 Įsakymas dėl vykdomos vidurinio ugdymo programos akreditacijos


 

 

 

MOKINIAMS:

MOKYTOJAMS:

  • Svarbūs dokumentai:
  • Nuosekliojo mokymo tvarkos aprašas
  • Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa
  • Žmogaus saugos bendroji programa
  • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
  • Ugdymo karjerai programa
  • Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa