Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
739562

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Vilkijos žemės ūkio mokyklos direktoriaus
2020 m. spalio  13  d. įsakymu Nr. V2-62

 

 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Socialinės-pilietinės veiklos tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo bei vykdymo Vilkijos žemės ūkio mokyklos gimnazijos skyriuje principus ir uždavinius, mokinių ugdymo(si) poreikių įvertinimą ir ugdymo proceso organizavimą.

2. Socialinė-pilietinė veikla vykdoma vadovaujantis pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, Švietimo ir mokslo ministerijos 2007 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. SR-12-05-69 „Dėl mokinių socialinės veiklos”, 2017 m. vasario 22 d. raštu Nr. SR-798 „Dėl teisės akto pakeitimų“.

3. 10 klasės ( II G) klasės mokiniams socialinė-pilietinė veikla yra privaloma. Ji yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis ir įtraukiama į mokyklos ugdymo planą, siejama su mokyklos tikslais, bendruomenės poreikiais, kultūrinėmis ir savirealizacijos programomis, tradicijomis, turimomis sąlygomis.

II. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Socialinės-pilietinės veiklos tikslas – skatinti mokinių socialinį solidarumą ir pilietinį, tautinį aktyvumą, siekti mokyklos tikslų per visuomenei naudingą veiklą.

5. uždaviniai:

5.1. formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo ir veiklos gebėjimus per visuomenei naudingą darbą, savanorystę;

5.2. ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį bei pilietinį sąmoningumą;

5.3. sudaryti sąlygas išbandyti save įvairiose srityse.

III. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA

6. 10 klasės ( II G) klasės mokinių socialinė veikla orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdyme(si), jų plėtotę dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės veikloje, visuomeninės atsakomybės, aktyvumo, motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos projektais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už savo pasirinkimus.

7. 10 klasės (II G) klasės mokiniai socialiniai veiklai skiria ne mažiau kaip 10 pamokų (valandų) per mokslo metus, iš kurių ne mažiau kaip 5 pamokas ( valandas) privaloma atlikti mokykloje.

8. Už socialinės-pilietinės veiklos koordinavimą, organizavimą ir vykdymą yra atsakingas 10 klasės vadovas.

9. Už socialinės-pilietinės veiklos organizavimą Vilkijos žemės ūkio mokyklos gimnazijos skyriuje yra atsakingi: 10 klasės vadovas, dalykų mokytojai ir kiti darbuotojai (psichologas, socialinis pedagogas ir kt.), priklausomai nuo veiklos krypties ir turinio. Jie fiksuoja atliktą socialinę-pilietinę veiklą apskaitos lape (priedas 2), kuris išduodamas vieneriems mokslo metams.

10. 10 klasės vadovas, remiantis informacija užfiksuota apskaitos lape, užpildo socialinę-pilietinę veiklą elektroniniame dienyne ir yra atsakingas už socialinės-pilietinės veiklos rubrikos sudarymą.

11. Socialinė-pilietinė veikla Vilkijos žemės ūkio mokyklos gimnazijos skyriuje yra laisvai pasirenkama iš pateikiamo Socialinės-pilietinės veiklos krypčių sąrašo (priedas 1).

12. Socialinės-pilietinės veiklos pasiūla 10 klasės ( II G) klasės mokiniams (Socialinės-pilietinės veiklos krypčių sąrašas) skelbiamas tvarkaraščio skelbimų lentoje.

13. 10 klasės vadovas supažindina mokinius ir tėvus (globėjus/rūpintojus) su socialinės-pilietinės veiklos organizavimu, vykdymu ir krypčių sąrašu. Mokslo metų pabaigoje suskaičiuoja kiekvieno mokinio socialinės-pilietinės veiklos trukmę iš mokinių Socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapų. Eilutėje ,,Per mokslo metus” įrašo šios veiklos valandų skaičių, nurodo datą ir pasirašo.

14. Klasės vadovas analizuoja ar visi mokiniai turi reikiamą socialinės-pilietinės veiklos valandų skaičių.

15. Jei ugdymo proceso metu mokinys dėl kažkokių priežasčių neatliko socialinės-pilietinės veiklos, jam pasibaigus mokiniui skiriamas papildomas laikotarpis.

16. Klasės vadovas padeda mokiniui pasirinkti vietą, kur jis galėtų atlikti socialinę-pilietinę veiklą.

17. Baigiant pagrindinio ugdymo programą patenkinamais įvertinimais, bet neatlikus socialinės-pilietinės veiklos, mokinys neturės teisės įgyti pagrindinio išsilavinimo ir gauti tai patvirtinančio pažymėjimo.

18. Mokslo metų pabaigoje daugiausiai valandų surinkusius mokinius klasės vadovas gali siūlyti mokyklos direktoriui apdovanoti padėkomis.

 

 


Priedas Nr. 1

 

VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS KRYPČIŲ

SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Socialinės-pilietinės veiklos kryptys

Veikla

Atsakingi ir vertinantys veiklą asmenys

1.

Atstovavimas mokyklos bendruomenei, mokyklos reprezentacija

 

Dalyvavimas dalykinėse, olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose (direktoriaus įsakymu), projektuose, konferencijose ir kt.

Dalykų mokytojai,  klasės vadovas, gimnazijos skyriaus vedėja, pavaduotoja ugdymui

 

2.

Kūrybinė veikla

 

Mokyklos puošyba. Mokyklos stendų tvarkymas.Darbas mokyklos muziejuje. Mokymo priemonių ir vaizdinės medžiagos kūrimas ir rengimas/gaminimas.

Dalykų mokytojai, klasės vadovas

 

3.

Pagalba klasės vadovui, atskirų dalykų mokytojams

Pačių klasių vadovų ir dalykų mokytojų pasiūlyta veikla

Klasės vadovas, dalykų mokytojai

4.

Klasės veiklos organizavimas

 

Seniūno, jo pavaduotojo, lankomumo registruotojo, ir kt. pareigos.

Klasės vadovas

 

5.

Savitarpio pagalba

 

Pagalba neįgaliam, sergančiam draugui, draugui turinčiam mokymosi sunkumų.

Klasės vadovas, dalykų mokytojai

 

6.

Švenčių, įvairių renginių, akcijų, varžybų organizavimas

 

Mokykloje – pačių mokinių pasirinkta ir organizuota veikla.

 

Klasės vadovas, neformaliojo ugdymo organizatorius, dalykų mokytojai

7.

Darbas mokyklos savivaldoje

Dalyvavimas mokyklos mokinių tarybos veikloje

neformaliojo ugdymo organizatorius

8.

Pagalba mokyklos specialistams

Pagal specialistų pasiūlytą veiklą

Psichologas, socialinis pedagogas

9.

Valstybinių švenčių organizavimas mokykloje.

Valstybinių švenčių organizavimas mokykloje, dalyvavimas pilietinėse akcijose

Klasių vadovai, neformaliojo ugdymo organizatorius, socialinis pedagogas, dalykų mokytojai

 


Priedas Nr. 2

 

VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS

 

10 klasės mokinio (-ės)                                                                      

 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS

20..... – 20…..  m. m.

 

Data

Veiklos rūšis

Vertinantis asmuo, parašas

Val. Sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Viso valandų per 20......-20..... mokslo metus

 

 

______________________________                                                   _____________________________

     (grupės vadovo vardas, pavardė)                                                                                  (data, parašas)